ALGEMENE VOORWAARDEN

Eyewax | Algemene voorwaarden, 10 april 2020

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Eyewax: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, is een deelneming van Nimble Institute B.V. gevestigd aan van Harenspad 48, 8442 CD, Heerenveen;
 2. Overeenkomst: overeenkomt tusen Eyewax en de Wederpartij/Opdrachtgever;
 3. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Eyewax een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten;
 4. Opdrachtgever: het bedrijf dat Eyewax een opdracht heeft gegeven tot het produceren van een of meerdere filmproductie(s), foto(s) of projecten van een andere soort;
 5. Werk: alle voorstellen, concepten, ideeën, voorvertoningen, informatie, foto’s/afbeeldingen, bestanden, video’s en alle andere vergelijkbare werken in de zin van de Auteurset die omtrent de Overeenkomst met Eyewax zijn geproduceerd;
 6. Productie: alle werkzaamheden die een tot een oplevering van een product leiden;
 7. Eindproduct: een aftermovie, reportage of andere vorm van eindproduct die opgeleverd dient te worden aan de opdrachtgever;
 8. Content: afbeeldingen, teksten, logo’s, huisstijl en vergelijkbare concepten die door de Opdrachtgever aanleverd zodat deze in de Productie kunnen worden verwerkt voor het Eindproduct;

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Eyewax en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld middels de door de Wederpartij ondertekende offerte. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 6. Eyewax heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals deze was op het moment van het tot stand komen van de gemaakte Overeenkomst, tenzij de Opdrachtgever na de bevestiging van de Overeenkomst akkoord is gegaan met een gewijzigde/nieuwere versie van de oudere versie.

Artikel 3. Offertes

 1. Elk aanbod en elke offerte van Eyewax is vrijblijvend
 2. De offerte is gebaseerd op een geschatte som van uren waarin Werk is verricht in naam van de Opdrachtgever. Deze uren worden nauwkeurig geregistreerd.
 3. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de opgeleverde specificaties en eisen van het gewenste Eindproduct en andere gegevens waarop Eyewax zijn aanbod of offerte baseert.
 4. Indien er sprake is van aanvullende eisen of wensen tijdens de Productie worden hiervoor extra uren gerekend op basis van een vast uur tarief, dit komt bovenop het afgesproken bedrag in de offerte, tenzij er een andere overeenkomst heeft plaatsgevonden.
 5. Alle prijzen en tarieven zijn vermeld excl. 21% BTW.
 6. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod, voorstellen, offertes, of e-mails van Eyewax binden haar niet.
 7. Al datgene dat in het kader van een voorstel en/of offerte door Eyewax wordt verstrekt, blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van Eyewax onverwijld door de Opdrachtgever te worden geretourneerd.
 8. Mocht het zo zijn dat Eyewax voordat er een Overeenkomst tot stand is gekomen Werk heeft aangeleverd aan de potentiële Opdrachtgever en vindt er uiteindelijk geen Overeenkomst plaats, dan is het verboden het aangeleverde Werk te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken. Indien er in strijd met dit artikel gehandeld worden, dan heeft Eyewax recht om een vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 4. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomsten